Green healthy kiwi smoothie topped off with fresh kiwis.